Manuals and instructions for everything

zaburzenia zachowania u dzieci w wieku przedszkolnym

Nieprawidowa integracja sensoryczna przejawia si tzw. dysfunkcjami, czyli zaburzeniami. Pojawiaj si one, gdy ukad nerwowy niewa ciwie organizuje bod*ce zmysowe. Dysfunkcje nie s zwizane z uszkodzeniem narzdw zmysw, np. z niedosuchem czy krtkowzroczno ci. Oczywi cie, je li istniej obawy dotyczce sprawno ci poszczeglnych analizatorw, niezbdna jest konsultacja lekarska. Dysfunkcje integracji sensorycznej dotycz nieprawidowo ci w zakresie przetwarzania bod*cw sensorycznych w obrbie nastpujcych systemw: czuciowego (dotykowego i proprioceptywnego), przedsionkowego, suchowego, wzrokowego, wchowego i smakowego. Objawy dysfunkcji integracji sensorycznej najcz ciej manifestuj si: 1. Nadmiern wra,liwo ci na bod*ce dotykowe, wzrokowe, suchowe oraz ruch. Nadwra,liwo mo,e si objawia takimi zaburzeniami zachowania jak: rozdra,nienie, wycofywanie si w wyniku dotknicia, unikanie okre lonych rodzajw ubra lub jedzenia, rozpraszalno lub lk podczas zwykych zabaw ruchowych np. na placu zabaw. 2. Zbyt ma wra,liwo ci na bod*ce. Dziecko z obni,on wra,liwo ci na bod*ce mo,e poszukiwa intensywnych wra,e sensorycznych takich jak celowe uderzanie ciaem o przedmioty lub intensywne krcenie si wok wasnej osi.


Dziecko mo,e ignorowa bl czy by nie wiadome zmian pozycji ciaa. Zachowania niektrych dzieci zmieniaj si drastycznie od nadwra,liwo ci do podwra,liwo ci. 3. Zbyt wysokim lub niskim poziomem aktywno ci ruchowej. Dziecko mo,e by cigle w ruchu lub wolno si uaktywnia i mczy si szybko. 4. Niewa ciwym poziomem uwagi. Dziecko mo,e mie trudno ci z koncentracj, mo,e by impulsywne. 5. Problemami z koordynacj ruchow. Problemy te mog dotyczy umiejtno ci z zakresu du,ej motoryki (czyli podstawowe sprawno ci ruchowe np. chodzenie, bieganie, gry i zabawy ruchowe - rzucanie i apanie piki) lub maej motoryki (czyli trudno ci z czynno ciami precyzyjnymi np. rysowanie, pisanie). Niektre dzieci bd miay sab rwnowag, inne natomiast bd miay olbrzymie trudno ci z nauczeniem si nowej czynno ci wymagajcej koordynacji ruchowej. 6. Op*nieniami w rozwoju mowy, w rozwoju ruchowym oraz trudno ci w nauce.


Objawy te mog by widoczne w wieku przedszkolnym razem z innymi objawami dysfunkcji integracji sensorycznej. U niektrych dzieci w wieku szkolnym mog wystpowa problemy w nauce mimo normalnego poziomu inteligencji. 7. Sab organizacj zachowania. Dziecko mo,e by impulsywne lub mo,e atwo si rozprasza i okazywa brak planowania przed wykonaniem jakiego zadania. Niektre dzieci mog mie problemy z przystosowaniem si do nowej sytuacji. Inne mog reagowa agresywnie, wycofywa si lub by sfrustrowane kiedy ponios pora,k. 8. Niskim poczuciem wasnej warto ci. Czasami dziecko, ktre ma wspomniane problemy nie czuje si dobrze. Mdre dziecko z tymi problemami mo,e wiedzie,e niektre rzeczy jest mu trudniej wykona ni, innym dzieciom, ale mo,e nie wiedzie dlaczego. Takie dziecko mo,e by odbierane jako leniwe, znudzone, bez motywacji. Niektre dzieci same znajduj sposoby na uniknicie trudnych i krpujcych/kopotliwych zada. W takiej sytuacji dziecko mo,e by odbierane jako uparte i sprawiajce kopoty.


Nie znajc przyczyny takiego zachowania rodzice i dzieci mog si obwinia. Sytuacja taka sprzyja rozwojowi napicia w rodzinie, niskiemu poczuciu warto ci oraz poczuciu bezsilno ci. Dysfunkcje te mog by rozpoznawane u dzieci w normie intelektualnej z trudno ciami w uczeniu si, z niepenosprawno ci intelektualn, ruchow, autyzmem, nadpobudliwo ci psychoruchow, mzgowym pora,eniem. Ich nasilenie jest r,ne, od lekkiego do znacznego. Dysfunkcje integracji sensorycznej wpywaj na uczenie si, zachowanie i rozwj spoeczno-emocjonalny dziecka.
1. Podstawy rozwoju psychospoecznego pojcie normy rozwojowej, funkcjonowanie prawidowe wersus patologia rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym 2. Normy powszechne a rodowiskowe znaczenie kontekstu rodowiskowego (rodzinnego, rwie niczego, instytucjonalnego) dla rozwoju poznawczego, emocjonalnego i funkcjonowania spoecznego 3. Kryteria diagnostyczne zaburze zachowania 4. Diagnostyka r,nicowa dziecko trudne czy chore 5. R,ne postacie zaburze zachowania (m. in. wynikajce z FAS, ADHD, RAD i inne), ich przyczyny, kontekst rodowiskowy, biopsychiczny i spoeczno-kulturowy (m. in. internet, gry komputerowe, sceny przemocy w filmach) proponowane oddziaywania 6.


Najcz ciej spotykane zaburzenia: zaburzenia lkowe (lki separacyjne, lki napadowe) trauma dziecica, stres pourazowy (PTSD) 7. Postpowanie i pomoc dzieciom z dysfunkcjami Koszt szkolenia wynosi 100 z/osoba. Ka,dy Uczestnik szkolenia otrzymuje materiay szkoleniowe oraz certyfikat ukoczenia szkolenia. 6. 05. 2017 Warszawa w godz. 9. 00-14. 00 (rejestracja na szkolenie trwa do dnia 29. 04. 2017) 7. 05. 2017 Bydgoszcz w godz. 9. 00-14. 00 (rejestracja na szkolenie trwa do dnia 29. 04. 2017) 13. 05. 2017 Pozna w godz. 9. 00-14. 00 (rejestracja na szkolenie do dnia 6. 05. 2017) 14. 05. 2017 Wrocaw w godz. 9. 00-14. 00 (rejestracja na szkolenie do dnia 6. 05. 2017) 20. 05. 2017 d* w godz. 9. 00-14. 00 (rejestracja na szkolenie do dnia 13. 05. 2017) 21. 05. 2017 Gdask w godz. 9. 00-14. 00 (rejestracja na szkolenie do dnia 13. 05. 2017) Szkolenie mo,na tak,e zakupi w formie e-learningu. Cena 99 z.

  • Views: 10

zabawy muzyczno ruchowe dla dzieci w wieku przedszkolnym
wypowiedzenie umowy przez pracownika z zachowaniem okresu wypowiedzenia
wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego w gimnazjum
wnioski do dalszej pracy wychowawczej w przedszkolu
why you keep playing with my heart
why do you always kick me when im high
why do you always kick me when i m high