Manuals and instructions for everything

wypowiedzenie umowy przez pracownika z zachowaniem okresu wypowiedzenia

Za wypowiedzeniem mo,na rozwiza umow na okres prbny i zawart na czas nieokre lony. W przypadku
na czas okre lony dotycz tych, ktre zawarto na okres du,szy ni, sze miesicy z mo,liwo ci ich wypowiedzenia. Wypowiedzenia co do zasady dokonuje si w formie pisemnej. Dokument nale,y dorczy pracodawcy bezpo rednio lub poczt. Art. 61 cywilnego zakada,e o wiadczenie woli, ktre ma by zo,one innej osobie, jest zo,one z chwil, gdy doszo do niej w taki sposb,e moga zapozna si z jego tre ci. Opierajc si na tym przepisie, uzna,e rozwiza umow o prac mo,na rwnie, ustnie, telefonicznie, za pomoc faksu, SMS i maila (uchwaa SN z 2 pa*dziernika 2002 r.


III PZP 17/02 OSNP 2003/20/48). Nale,y pamita,e w przypadku sporu z pracodawc, to na pracowniku bdzie ci,y obowizek udowodnienia,e pracodawca mia mo,liwo zapoznania si z tre ci wypowiedzenia. W przypadku wy,ej wymienionych sposobw, mo,e to by utrudnione i wymaga wiadkw (np. w przypadku rozmowy telefonicznej). Pracownik nie nie ma obowizku uzasadniania rozwizania umowy o prac z zachowaniem okresu wypowiedzenia. Co do zasady przy wypowiedzeniu strony musz stosowa si do okresw wypowiedzenia zawartych w kodeksie pracy.


Je li pracownikowi zale,y na wcze niejszym odej ciu z firmy, mo,e to ustali z pracodawc ju, po zo,eniu wypowiedzenia. Porozumienie si co do skrcenia okresu wypowiedzenia nie zmienia jednak trybu rozwizania umowy o prac. Za wypowiedzeniem mo,na rozwiza umow na okres prbny i zawart na czas nieokre lony. W przypadku na czas okre lony dotycz tych, ktre zawarto na okres du,szy ni, sze miesicy z mo,liwo ci ich wypowiedzenia. Wypowiedzenia co do zasady dokonuje si w formie pisemnej. Dokument nale,y dorczy pracodawcy bezpo rednio lub poczt.


Art. 61 cywilnego zakada,e o wiadczenie woli, ktre ma by zo,one innej osobie, jest zo,one z chwil, gdy doszo do niej w taki sposb,e moga zapozna si z jego tre ci. Opierajc si na tym przepisie, uzna,e rozwiza umow o prac mo,na rwnie, ustnie, telefonicznie, za pomoc faksu, SMS i maila (uchwaa SN z 2 pa*dziernika 2002 r. III PZP 17/02 OSNP 2003/20/48). Nale,y pamita,e w przypadku sporu z pracodawc, to na pracowniku bdzie ci,y obowizek udowodnienia,e pracodawca mia mo,liwo zapoznania si z tre ci wypowiedzenia.


W przypadku wy,ej wymienionych sposobw, mo,e to by utrudnione i wymaga wiadkw (np. w przypadku rozmowy telefonicznej). Pracownik nie nie ma obowizku uzasadniania rozwizania umowy o prac z zachowaniem okresu wypowiedzenia. Co do zasady przy wypowiedzeniu strony musz stosowa si do okresw wypowiedzenia zawartych w kodeksie pracy. Je li pracownikowi zale,y na wcze niejszym odej ciu z firmy, mo,e to ustali z pracodawc ju, po zo,eniu wypowiedzenia. Porozumienie si co do skrcenia okresu wypowiedzenia nie zmienia jednak trybu rozwizania umowy o prac.

  • Views: 3

zabawy muzyczno ruchowe dla dzieci w wieku przedszkolnym
wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego w gimnazjum
why the industrial revolution began in great britain
wnioski do dalszej pracy wychowawczej w przedszkolu
why you keep playing with my heart
why do you always kick me when im high
why do you always kick me when i m high