Manuals and instructions for everything

wnioski do dalszej pracy wychowawczej w przedszkolu

SPRAWOZDANIE Z PRACY WYCHOWAWCZO OPIEKUCZO DYDAKTYCZNEJ rok szkolny 2010/2011 15. 12. 2010r. 14. 01. 2011r. P 09. 11. 2010r. Awans zawodowy nauczyciela
1. Informacja o wsppracy z rodzicami (sposoby pozyskiwania i gromadzenia informacji iPoczekiwa rodzicw wzgldem prowadzenia przez nauczyciela zaj iPdalszej pracy zPdzieckiem, sposoby informowania rodzicw o osigniciach dzieci) PP 17. 12. 2010r. zebranie grupowe z rodzicami 20. 12. 2010r. P Spotkanie opatkowe Kontakty indywidualne, podczas ktrych rodzice uzyskali informacje na temat funkcjonowania dziecka w przedszkolu oraz uzyskano obustronne odpowiedzi dotyczce problemw wychowawczo opiekuczych P 20. 12. 2010r. Jaseka, Spotkanie opatkowe Indywidualny zeszyty do korespondencji zawierajcy bie,ce informacje dla rodzicw oraz informacje od rodzicw dla nauczyciela Rodzice z wielkim zaanga,owaniem wczaj si w,ycie przedszkola, przy czym wzbogacili nasz grup w ozdoby witeczne oraz chtnie pomogli w zorganizowaniu sodko ci na Spotkanie opatkowe oraz uroczysto przedszkoln z okazji Dnia Babci i Dziadka. Tak,e na bie,co sponsoruj artykuy papiernicze jak i zaopatruj kciki tematyczne sali w niezbdne pomoce dydaktyczne kcik ksi,ki, skrzynia skarbw ( p. X, p. Y, ) oraz zabawki (p. X, p. Y). Osignicia i trudno ci w pracy dydaktyczno wychowawczej z dziemi. Praca zPdziemi: zdolnymi, sabymi, zaniedbanymi wychowawczo W tym krtkim czasie osigniciem jest zintegrowanie grupy, adaptacja nowych dzieci w przedszkolu.


Cho okres adaptacyjny dla tych dzieci wci, trwa, to wielkim sukcesem jest bezproblemowe uspoecznianie si z ca spoeczno ci przedszkoln. Dzieci z chci bior udzia we wszelkich spotkaniach integracyjnych na terenie przedszkola oraz z zaanga,owaniem bior udzia w zajciach grupowych. Dzieci pocztkowo nie miae i majce problemy w nawizywaniu kontaktw z rwie nikami oraz nauczycielem ( Kasia, Julia, Wiktor) poczyniy du,e postpy i w chwili obecnej funkcjonuj czynnie w grupie. Grupa dzieci 3 letnich, to cige wyzwania, ktre na co dzie nale,y pokonywa. Praca z tak maymi dziemi wi,e si z nieustannym naciskiem na ksztatowanie samodzielno ci, uspoecznianiem, a tak,e oddziaywaniem na pozostae funkcje rozwojowe, ktre pozwol dzieciom bezproblemowo funkcjonowa w najbli,szym rodowisku. Mowa niektrych dzieci jest jeszcze sabo rozwinita (Ola, Krzysiu, Kasia, Wiktor) dlatego te, szeroki nacisk nale,y ka na wiczenia usprawniajce narzdy mowy. Samoobsuga dzieci wymaga te, cigych wicze i usprawnie (Krzy , Kasia, Julia). Gdzie podstawowej pomocy np. podczas ubierania kapci, czy zakadania odzie,y lub te, karmienia wymaga okre lona grupka dzieci (Wiktor, Julia, Krzy ), przy czym nie wyra,aj nawet chci bycia samodzielnym oczekuj pomocy. Wykonywanie wicze ruchowych tak,e sprawia trudno niektrym dzieciom (Kasia, Wiktor), ich koordynacja ruchowa wymaga wicze usprawniajcych motoryk ma i du,.


Dzieci tak mae ucz si wa ciwych zachowa spoecznych, ich dojrzao emocjonalna wci, si rozwija, ale trudno w radzeniu sobie z frustracj i zo ci przejawia Agnieszka i Krzy . Dlatego te, potrzebna bdzie konsultacja z psychologiem jak i wsppraca z rodzicami, aby wa ciwie oddziaywa wychowawczoP nie tylko w rodowisku przedszkolnym. Wiktor natomiast nie reaguje na polecenia, dobrowolnie nie bierze udziau w,adnych zabawach z ca grup, wiele uwagi nale,y po wici na zachowaniu bezpieczestwa w sali poniewa, bawi si kontaktami, wchodzi na kaloryfer, otwiera i zamyka bez powodu drzwi. Jednak konsekwentne dziaania wobec chopca przynosz w niewielkim stopniu rezultaty. Brak wsppracy od strony rodzicw stanowi przeszkod w szybkim zniwelowaniu tej trudno ci. Zbli,amy si do podsumowania pracy w I proczu. W tym celu dyrektor powinien zorganizowa zebranie rady pedagogicznej. Jakie sprawy nale,y poruszy w czasie P zebrania? Oto kilka propozycji: podsumowa prac w poszczeglnych grupach wiekowych ze zwrceniem uwagi na osignicia dzieci zarwno dydaktyczne jak i wychowawcze, Pprac z dzieckiem Pzdolnym i przejawiajcym trudno ci, wspprac z rodzicami i rodowiskiem zakoczone wnioskami do dalszej pracy. Zgodnie art. 40 ust. 7 przedstawia radzie pedagogicznej nie rzadziej ni, dwa razy w roku szkolnym, oglne wnioski wynikajce ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o dziaalno ci szkoy.


PW zakresie nadzoru pedagogicznego dyrektor powinien w sprawozdaniu zawrze wnioski z: Zanim dyrektor podsumuje sprawowany nadzr powinien przeanalizowa dokumentacj Pnadzoru oraz dokona analizy sprawozda przygotowanych przez nauczycielki. Dlatego powinny one zosta przedstawione dyrektorowi kilka dni przed zebraniem rady. Istotnym *rdem informacji bdzie dokument z monitorowania podstawy programowej wypeniony przez nauczycieli oraz arkusze samooceny (przykady do pobrania poni,ej). Zgodnie z zapisem w ustawie o systemie o wiaty dyrektor powinien przedstawi te, informacje na temat pracy przedszkola. Informacje te mog dotyczy np. : inicjatyw podjtych przez przedszkole (konkursy, udzia w akcjach charytatywnych) Sposb wykorzystania wnioskw z nadzoru pedagogicznego ustala rada pedagogiczna zgodnie z art 41 ust. 1 pkt. 6 ustawy o systemie o wiaty. Poowa roku to dobry moment na refleksj czy pod,amy zgodnie z celami wyznaczonymi w koncepcji pracy i rocznym planie pracy przedszkola. Je li dostrzegamy jakie niedocignicia jest jeszcze czas na ich popraw. Na tym polega istota procznego zebrania rady. Aby ten cel osign podsumowanie pracy powinno by dokonane rzetelne i przedyskutowane. PWsplnie podjte decyzje maj wiksz szans na realizacj.

  • Views: 35

why does martin luther king jr have a holiday
why do you love me garbage mp3
why do wenlock and mandeville have one eye
why do we celebrate martin luther king jr in january
why do we celebrate martin luther king day in january
why do we celebrate dr martin luther king jr
zabawy muzyczno ruchowe dla dzieci w wieku przedszkolnym